f
title
แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
lopburi2 (Lamnarai) Highways District
วิสัยทัศน์ : ขับเคลื่อนองค์กร มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ ในภารกิจ การบำรุงรักษาทางหลวงอย่างต่อเนื่อง
นายพรพรต สุริยนต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 11.2 (ลพบุรี) ตรวจรับงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทล.2256
ลงวันที่ 08/07/2563

วันที่ 8 กรกฏาคม 2563

นายพรพรต สุริยนต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 11.2 และ นายวีระศักดิ์  ปนสุวรรณ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ลงพื้นที่ทำการตรวจรับงานจ้างเหมาเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2256 ตอนควบคุม 0101 ตอน ถนนโค้ง-หนองน้ำใส ระหว่าง กม.5+405-กม.6+420 ปริมาณงาน 26,555 ตร.ม. งบประมาณ 8,802,000.00 บาท

สัญญาเลขที่ ลบ.2/(สร.)/23/2563 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 วันเริ่มต้นสัญญา 19 พฤษภาคม 2563 วันสิ้นสุดสัญญา 17 กรกฏาคม 2563 ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน

ดำเนินการโดย บริษัท นิยมชัยรวมขนส่ง จำกัด

ผู้ควบคุมงาน  นายเกษม  โกสุมภ์  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน หัวหน้าหมวดทางหลวงท่าหลวง


'