f
title
แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
lopburi2 (Lamnarai) Highways District
วิสัยทัศน์ : ขับเคลื่อนองค์กร มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ ในภารกิจ การบำรุงรักษาทางหลวงอย่างต่อเนื่อง
การอำนวยความปลอดภัยด้านการจราจรและอำนวยความปลอดภัยทางถนนที่ผลิตจากยางพารา
ลงวันที่ 12/06/2563

การอำนวยความปลอดภัยด้านการจราจรและอำนวยความปลอดภัยทางถนนที่ผลิตจากยางพารา Rubber Fender Barrier (แผ่นยางธรรมชาติครอบกำแพงคอนกรีต)


'