f
title
แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
lopburi2 (Lamnarai) Highways District
วิสัยทัศน์ : ขับเคลื่อนองค์กร มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ ในภารกิจ การบำรุงรักษาทางหลวงอย่างต่อเนื่อง
กรมทางหลวง สรุปอุบัติเหตุบนทางหลวงเดือนพฤษภาคม 2563 อุบัติเหตุลดลง 14% พร้อมขอความร่วมมือปฏิบัติตามกฎจราจร
ลงวันที่ 24/06/2563

กรมทางหลวง โดยสำนักอำนวยความปลอดภัยได้สรุปรายงานข้อมูลอุบัติเหตุบนทางหลวงทั่วประเทศประจำเดือน พฤษภาคม 2563 จากการรายงานอุบัติเหตุทางระบบ Haims พบว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนทางหลวงในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง จำนวน 1,042 ครั้ง ทำให้มีผู้เสียชีวิต 175 คน บาดเจ็บทั้งสิ้น 776 คน จำนวนรถที่เกิดอุบัติเหตุ 1,527 คัน เป็นเหตุทำให้ทรัพย์สินของกรมทางหลวงเสียหายประมาณ 12 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบสถิติอุบัติเหตุประจำเดือน พฤษภาคม 2562 จำนวนอุบัติเหตุลดลงจากปีที่ผ่านมา 13% ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 17% บาดเจ็บลดลง 29% จำนวนรถที่เกิดอุบัติเหตุลดลง 14%

ซึ่งสาเหตุหลักการเกิดอุบัติเหตุมาจากผู้ขับขี่ขับรถด้วยความเร็วสูงเกินกว่ากฏหมายกำหนด 70% (728 ครั้ง) รองลงมาได้แก่ การตัดหน้ากระชั้นชิด 9% (95 ครั้ง) หลับใน 6% (65 ครั้ง) และอุปกรณ์รถบกพร่อง 6% (63 ครั้ง)

สำหรับอุบัติเหตุส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณทางตรง 64% (663 ครั้ง) ทางโค้งปกติ 14% (144 ครั้ง) และจุดเปิดเกาะกลางถนน 7% (70 ครั้ง) 

ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่ได้แก้ รถปิคอัพบรรทุก 4 ล้อ 44% (665 คัน) รถยนต์นั่งส่วนบุคคล 21% (332 คน) และรถจักรยานยนต์ 14% (207 คน)

ซึ่งหากจำแนกตามภาคการเกิดอุบัติเหตุพบว่าเส้นทางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกิดอุบัติเหตุสูงสุด 23% ภาคเหนือ 22% และภาคใต้ 14% นอกจากนี้ทางหลวงที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือ ทางหลวงหมายเลข 7 ถนนศรีนครินทร์-บางปะกง จำนวน 59 ครั้ง หากจำแนกตามรายจังหวัดพบว่ากรุงเทพมหานครเกิดอุบัติเหตุสูงสุด รองลงมาได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชลบุรี ตามลำดับ

ทั้งนี้กรมทางหลวงได้มีมาตรการแก้ไขที่ได้ดำเนินการร่วมกับตำรวจทางหลวงในการบังคับใช้กฏหมายอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการตรวจจับความเร็วยานพาหนะที่วิ่งบนทางหลวง ซึ่งเป็นมาตรการที่สำคัญในการลดและป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น กรมทางหลวงขอความร่วมมือผุ้ใช้ทางหลวงโปรดขับขี่ด้วยความระมัดระวัง เพื่อความปลอดภัยของท่านและเพื่อนร่วมทาง รวมถึงป้องกันและลดอุบัติเหตุให้ได้ประสิทธิผลอีกด้วย

หากประชาชนผู้ใช้ทางหลวงต้องการแจ้งอุบัติเหตุ หรือสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่

สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)

สายด่วนมอเตอร์เวย์ 1586 กด 7

ตำรวจทางหลวง 1193 ตลอด 24 ชั่วโมง


'