f
title
แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
lopburi2 (Lamnarai) Highways District
วิสัยทัศน์ : ขับเคลื่อนองค์กร มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ ในภารกิจ การบำรุงรักษาทางหลวงอย่างต่อเนื่อง
โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทล.205 ตอน ม่วงค่อม-คลองห้วยไผ่-เทศบาลลำนารายณ์
ลงวันที่ 20/07/2565

ด้วยแขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) มีโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพในปีงบประมาณ 2566 ทางหลวงหมายเลข 205 (ถนนสุรนารายณ์) ตอน ม่วงค่อม-คลองห้วยไผ่-เทศบาลลำนารายณ์ ระหว่าง กม.57+283-กม.59+080 ระยะทาง 1.797 กิโลเมตร งบประมาณดำเนินการ 40,000,000 บาท

ความเป็นมาของโครงการ

เนื่องจากถนนในสายทางดังกล่าวข้างต้นได้ก่อสร้างมานานแล้วและแขวงฯ ได้ทำการบำรุงรักษาครั้งล่าสุดเมื่อปี 2538 มีลักษณะเป็นแหล่งชุมชนมีประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ในปัจจุบันมีปริมาณการจราจรค่อนข้างสูงกรมทางหลวงเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ สังคม การท่องเที่ยว อีกทั้งเป็นการอำนวยความสะดวกในการสัญจรบนทางหลวงของประชาชนผู้ใช้ทางหลวงให้ได้รับความสะดวกปลอดภัย

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจราจรให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง

2.เพื่อนำผลสรุปจากการประชุมโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชนให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย

3.เพื่อตอบสนองนโยบายของกรมทางหลวงด้านวิศวกรรมงานทางให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ความสำคัญของโครงการ

1.มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการสัญจรบนทางหลวง

2.เพิ่มประสิทธิภาพด้านการจราจรให้สามารถลดการเกิดอุบัติเหตุได้ในระดับหนึ่ง

พื้นที่เป้าหมาย ต.ชัยบาดาล อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

โดยแขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) ได้ดำเนินการจัดให้มีการประชุมโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชน ในวันที่ 19 กรกฏาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ วัดถนนโค้ง ต.ชัยบาดาล อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี


'