f
title
แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
lopburi2 (Lamnarai) Highways District
วิสัยทัศน์ : ขับเคลื่อนองค์กร มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ ในภารกิจ การบำรุงรักษาทางหลวงอย่างต่อเนื่อง
โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทล.205 ตอน คลองห้วยไผ่-เทศบาลลำนารายณ์
ลงวันที่ 20/07/2565

รายละเอียดโครงการ

ด้วยกรมทางหลวงโดยแขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) มีโครงการที่จะได้รับในปีงบประมาณ 2566 เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวง กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงในทางหลวงหมายเลข 205 (ถนนสุรนารายณ์) ตอน คลองห้วยไผ่-เทศบาลลำนารายณ์ ระหว่าง กม.68+572-กม.71+072 ระยะทางดำเนินการ 2.500 กิโลเมตร วงเงินงบประมาณ 50,000,000 บาท

ความจำเป็นของโครงการ

เนื่องจากถนนสายดังกล่าวได้ก่อสร้างมานานแล้วซึ่งแขวงฯ ได้ดำเนินการบำรุงรักษาครั้งสุดท้ายเมื่อปี 2538 ขณะนี้ได้เกิดการชำรุดเสียหายเป็นบางแห่ง อีกทั้งยังไม่สามารถรองรับปริมาณจราจรที่มากขึ้นในปัจจุบัน และกรมทางหลวงเห็นว่าสมควรได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยมากขึ้นเพื่อรองรับการสัญจรของประชาชนให้ได้รับความสะดวกปลอดภัย

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจราจร

2.เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว

3.เพื่ออำนวยความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้ทางหลวง

ความสำคัญของโครงการ

1.ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการสัญจร

2.ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในระดับหนึ่ง

3.เพิ่มประสิทธิภาพด้านการจราจรให้สอดคล้องกับปริมาณรถที่มากขึ้นในปัจจุบัน

พื้นที่เป้าหมายในพืนที่ ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) ได้ให้จัดมีการประชุมโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชนในวันที่ 20 กรกฏาคม 2565 ณ บริเวณสำนักงานหมวดทางหลวงลำนารายณ์ ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
44 ดาวน์โหลด

'