f
title
แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
lopburi2 (Lamnarai) Highways District
วิสัยทัศน์ : ขับเคลื่อนองค์กร มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ ในภารกิจ การบำรุงรักษาทางหลวงอย่างต่อเนื่อง
โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2243 ตอน สี่แยกบัวชุม-โป่งเกตุ
ลงวันที่ 21/07/2565

รายละเอียดโครงการ

ด้วยกรมทางหลวงโดยแขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) ได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณปี 2566 เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงทางหลวงหมายเลข 2243 ตอน สี่แยกบัวชุม-โป่งเกตุ ระหว่าง กม.18+740-กม.21+700 ระยะทาง 2.960 กม. วงเงินงบประมาณ 20,000,000 บาท

ความจำเป็นของโครงการ

เนื่องจากถนนสายนี้ได้ก่อสร้างมานาน และได้รับการบำรุงรักษาครั้งล่าสุดเมื่อปี 2538 ขณะนี้ได้เกิดการชำรุดเสียหายเป็นบางแห่ง อีกทั้งยังไม่รองรับปริมาณที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีทำให้ประชาชนผู้ใช้ทางหลวงไม่ได้รับความสะดวกสัญจร กรมทางหลวงจึงเห็นสมควรให้ดำเนินการปรับปรุงทางหลวงให้มีสภาพดียิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจราจร

2.เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว

3.เพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง

พื้นที่ดำเนินการ ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) ได้ดำเนินการจัดให้มีการประชุมโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชนในวันที่ 21 กรกฏาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมหมู่บ้านหมู่ที่ 9 ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

ความสำคัญของโครงการ

1.ประชาชนผู้ใช้ทางหลวงได้รับความสะดวก ปลอดภัย รวดเร็วในการสัญจร

2.เพื่อปฏิบัติตามนโยบายของกรมทางหลวงในการเพิ่มขึดความสามารถทางด้านโลจิสติกส์

3.เพิ่มประสิทธิภาพด้านการจราจรให้สอดคล้องกับปริมาณรถที่เพิ่มขึ้น


'