วิสัยทัศน์ : ขับเคลื่อนองค์กร มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ ในภารกิจ การบำรุงรักษาทางหลวงอย่างต่อเนื่อง
title
แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
lopburi2 (Lamnarai) Highways District
นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวงเน้นย้ำเรื่องความพร้อมในการให้บริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563
ลงวันที่ 25/12/2562

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวงเน้นย้ำเรื่องความพร้อมในการให้บริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 อย่างเต็มที่ทุกด้าน ต้องได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการเดินทาง รวมทั้งได้สั่งการให้คืนโครงการก่อสร้างคืนผิวจราจรที่อยู่ระหว่างก่อสร้างทุกโครงการ และบริหารจัดการการจราจรให้ดีโดยเฉพาะเส้นทางสายหลักที่มีปริมาณรถมาก เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชน ซึ่งกรมทางหลวงได้ดำเนินการโครงการ "เดินทางอุ่นใจ ปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง" ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2562-3 มกราคม 2563 คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก และเพื่อให้สอดคล้องกับการรณรงค์ของกระทรวงคมนาคมในหัวข้อใส่ใจกำลังสาม เดินทางอุ่นใจปลอดภัยตลอดปีใหม่โดยมีมาตรเตรียมความพร้อมในเทศกาลปีใหม่ 2563 ดังนี้.-

1.มาตรการเตรียมความพร้อมของทางหลวงโดยสั่งการให้ สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวงทั่วประเทศ ดำเนินการซ่อมแซมหลุมบ่อผิวทางให้ผิวทางดี มีความปลอดภัย ตัดแต่งกิ่งไม้ตามทางร่วมทางแยกต่างๆ ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างไฟถนนต้องติดทุกดวง รวมถึงคืนพื้นที่ในพื้นที่ก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยให้ครบถ้วนเพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง

2.มาตรการด้านการป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุ โดยรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุเพื่อวางแผนป้องกันลดอุบัติเหตุ

3.มาตรการด้านอำนวยความสะดวกในการเดินทาง โดยกรมทางหลวงได้จัดตั้งจุดบริการทั่วไทย 371 แห่ง แบ่งเป็นจุดพักรถสาธารณะ 18 แห่ง (17 จังหวัด) จุดให้บริการทั่วไทย 152 แห่ง จุดให้บริการตำรวจทางหลวง 201 แห่งและศูนย์ฯ ประสานงาน 125 ศูนย์ มีบริการห้องน้ำในพื้นที่หมวดทางหลวง และห้องน้ำจุดให้บริการทั่วไทยรวม 735 แห่งโดยได้บูรณาการร่วมกับตำรวจทางหลวงและหน่วยงานในพื้นที่พร้อมให้บริการประชาชนผู้ใช้ทางตลอด 24 ชม. และได้เตรียมอุปกรณ์ เจ้าหน้าที่ในการเปิดช่องทางพิเศษ เตรียมรถบริการซ่อมเคลื่อนที่การให้บริการให้ความช่วยเหลือกรณีรถเสีย


'