วิสัยทัศน์ : ขับเคลื่อนองค์กร มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ ในภารกิจ การบำรุงรักษาทางหลวงอย่างต่อเนื่อง
title
แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
lopburi2 (Lamnarai) Highways District
ประวัติแขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
ลงวันที่ 05/02/2562

แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) เดิมเป็น "ตอนลำนารายณ์" สังกัดแขวงการทางลพบุรี กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ต่อมาได้รับมอบสายทางเพิ่มขึ้นจึงได้จัดตั้งเป็นแขวงการทาง "แขวงการทางลำนารายณ์" เมื่อปี 2511 มี นายเทียม  สิงห์จู เป็นนายช่างแขวงการทางคนแรกเมื่อปีวันที่ 9 ธันวาคม 2511 และเมื่อปี พ.ศ.2551 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2" 

แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) ตั้งอยู่ในทางหลวงหมายเลข 2129 ตอน ทางเข้าลำนารายณ์ ระหว่าง กม.1+305-กม.1+459.70

มีเนื่้อที่ 14 ไร่ 2 งาน 79.60 ตารางวา อยู่ในพื้นที่ ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

ระยะทางในความรับผิดชอบในปัจจุบัน  716.884 กม. (ระยะทางต่อ 2 ช่องจราจร) โดยแบ่งลักษณะผิวทางดังนี้.-

                             - ผิวลาดยาง  712.082 กม.

                             - ผิวคอนกรีต     4.802 กม.

มีสายทางในความรับผิดชอบ 22 สายทาง 30 ตอนควบคุม

                             - ทางหลวงแผ่นดินสายประธาน               1 สายทาง

                             - ทางหลวงแผ่นดินสายรองประธาน           1 สายทาง

                             - ทางหลวงแผ่นดินสายจังหวัด              20 สายทาง

 

หมวดทางหลวงในสังกัดประกอบด้วย

                             1. หมวดทางหลวงท่าหลวง

                                 ตั้งอยู่ในทางหลวงหมายเลข 2256 (ม่วงค่อม-ด่านขุนทด) ตอน ถนนโค้ง-หนองน้ำใส ที่ กม.4+505 ด้านซ้ายทาง

                                 ในพื้นที่ปกครอง ต.บ้านท่าหลวง อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี

                             2. หมวดทางหลวงลำนารายณ์

                                 ตั้งอยู่ในทางหลวงหมายเลข 205 (ถนนสุระนารายณ์) ตอน คลองห้วยไผ่-เทศบาลลำนารายณ์ ที่ กม.70+336 ด้านซ้ายทาง

                                 ในพื้นที่ปกครอง ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

                             3. หมวดทางหลวงลำพญาไม้

                                 ตั้งอยู่ในทางหลวงหมายเลข 2256 (ม่วงค่อม-ด่านขุนทด) ตอน หนองน้ำใส-ปางโก ที่ กม.24+130 ด้านขวาทาง

                                 ในพื้นที่ปกครอง ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

                             4. หมวดทางหลวงบัวชุม

                                 ตั้งอยู่ในทางหลวงหมายเลข 205 (ถนนสุระนารายณ์) ตอน เทศบาลลำนารายณ์-ช่องสำราญ ที่ กม.82+623 ด้านซ้ายทาง

                                 ในพื้นที่ปกครอง ต.นิคมลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

                             5. หมวดทางหลวงโคกเจริญ

                                 ตั้งอยู่ในทางหลวงหมายเลข 2219 (อ.โคกเจริญ-อ.ศรีเทพ) ตอน โคกเจริญ-หนองมะค่า ที่ กม.55+262 ด้านขวาทาง

                                 ในพื้นที่ปกครอง ต.วังทอง อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี

                             6. หมวดทางหลวงหนองย่างเสือ

                                 ตั้งอยู่ในทางหลวงหมายเลข 2224 ตอน กลุ่มพระบาท-ซับน้อยเหนือ ที่ กม.22+407 ด้านขวาทาง

                                 ในพื้นที่ปกครอง ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

 


'