วิสัยทัศน์ : ขับเคลื่อนองค์กร มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ ในภารกิจ การบำรุงรักษาทางหลวงอย่างต่อเนื่อง
title
แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
lopburi2 (Lamnarai) Highways District
โครงสร้างองค์กร
ลงวันที่ 05/02/2562

แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) ได้แบ่งโครงสร้างการบริหารงานตามคำสั่งกรมทางหลวงดังนี้.-

แบ่งการบริหารภายในออกเป็น 3 ฝ่ายคือ

- ฝ่ายปฏิบัติการประกอบด้วยหน่วยงานในสังกัดได้แก่ หมวดทางหลวงท่าหลวง, หมวดทางหลวงลำนารายณ์, หมวดทางหลวงลำพญาไม้, หมวดทางหลวงบัวชุม, หมวดทางหลวงโคกเจริญ, หมวดทางหลวงหนองย่างเสือ

- ฝ่ายวิศวกรรมประกอบด้วยหน่วยงานในสังกัดได้แก่ งานวางแผน, งานอำนวยความปลอดภัย, งานปรับซ่อม และงานไฟฟ้า

- ฝ่ายบริหารประกอบด้วยหน่วยงานในสังกัดได้แก่ งานพัสดุและสัญญา,งานการเงินและบัญชี, งานสารบรรณ และงานสารสนเทศ 


'