วิสัยทัศน์ : ขับเคลื่อนองค์กร มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ ในภารกิจ การบำรุงรักษาทางหลวงอย่างต่อเนื่อง
title
แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
lopburi2 (Lamnarai) Highways District
โครงสร้างองค์กร
ลงวันที่ 05/02/2562

โครงสร้างหน่วยงาน

แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี)  กรมทางหลวง

การบริหารภายในออกเป็น 3 ฝ่ายได้แก่

- ฝ่ายปฏิบัติการ ประกอบด้วยหน่วยงานในสังกัดดังนี้.-

                  - หมวดทางหลวงท่าหลวง

                  - หมวดทางหลวงลำนารายณ์

                  - หมวดทางหลวงลำพญาไม้

                  - หมวดทางหลวงบัวชุม

                  - หมวดทางหลวงโคกเจริญ

                  - หมวดทางหลวงหนองย่างเสือ

- ฝ่ายวิศวกรรม ประกอบด้วยหน่วยงานในสังกัดดังนี้.-

                  - งานปรับซ่อม

                  - งานไฟฟ้า

                  - งานอำนวยความปลอดภัย

                  - งานวางแผน

- ฝ่ายบริหารงานทั่่วไป ประกอบด้วยหน่วยงานในสังกัดดังนี้.-

                  - งานพัสดุและสัญญา

                  - งานการเงินและบัญชี

                  - งานสารบรรณ

                  - งานสารสนเทศ

                  - หน่วยต้นไม้และสวน

 

อัตรากำลังเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)

- ข้าราชการ                           จำนวน     19  คน

- ลูกจ้างประจำ                        จำนวน     16  คน

- พนักงานราชการ                     จำนวน      25  คน

- ลูกจ้างชั่วคราว                       จำนวน     168 คน

            รวมอัตรากำลังทั้งสิ้น         จำนวน  228 คน


'