วิสัยทัศน์ : ขับเคลื่อนองค์กร มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ ในภารกิจ การบำรุงรักษาทางหลวงอย่างต่อเนื่อง
title
แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
lopburi2 (Lamnarai) Highways District
ฝ่ายวิศวกรรม
ลงวันที่ 17/10/2562

หน้าที่ความรับผิดชอบตามกฏกระทรวงคมนาคมแบ่งส่วนราชการ

ฝ่ายวิศวกรรม

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

 • จัดทำแผนยุทธศาสตร์และบูรณาการแผนต่างๆ ของแขวงทางหลวง
 • ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เพื่อวางแผนและจัดลำดับความสำคัญในงานพัฒนาทางหลวง งานบำรุงรักษาทางหลวง งานอำนวยความปลอดภัย และงานโครงการก่อสร้าง
 • จัดทำแผนดำเนินการงานในงานพัฒนาทางหลวง งานบำรุงรักษาทางหลวง งานอำนวยความปลอดภัย และงานโครงการก่อสร้าง
 • ตรวจสอบและจัดทำแผนงานบำรุงปกติและแผนเครื่องจักรยานพาหนะ
 • เร่งรัด ติดตาม ประเมินผล รายงานความก้าวหน้าของโครงการให้เป็นไปตามแผน และปรับปรุงการวางแผนรวมทั้งเสนอข้อแก้ไขปัญหาต่างๆ
 • จัดทำข้อมูลแหล่งวัสดุงานทาง และสภาพสายทางเบื้องต้น
 • ดำเนินการด้านงานอำนวยความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟสัญญาณจราจร ไฟฟ้าแสงสว่างตามหลักเกณฑ์ที่กรมทางหลวงกำหนด ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในอาคารสำนักงานและอาคารที่พักอาศัย
 • ดำเนินการด้านงานอำนวยความปลอดภัยเกี่ยวกับการติดตั้งป้าย และเครื่องหมายจราจรตามหลักเกณฑ์ที่กรมทางหลวงกำหนด
 • ควบคุม ดูแล บำรุงรักษา ป้าย เครื่องหมายจราจร และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยอื่นๆ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน บ้านพักอาศัย และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
 • ปรับปรุงดูแลงานภูมิทัศน์ในพื้นที่รับผิดชอบของแขวงทางหลวง
 • ดำเนินงานด้านการบริหารการใช้เครื่่องจักรกล รวมทั้งการซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักรกล ให้สอดคล้องกับภารกิจของแขวงทางหลวง
 • ให้การสนับสนุนภารกิจของหมวดทางหลวง
 • เร่งรัด ติดตาม ประเมินผลให้เป็นไปตามแผน

ฝ่ายวิศวกรรม (Engineering) แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) ได้แบ่งการบริหารงานภายในออกเป็น 4 หน่วยงานประกอบด้วย

              - งานปรับซ่อม (Mechanical Repair and Maintenance Unit)

              - งานไฟฟ้า (Electric Unit)

              - งานอำนวยความปลอดภัย (Highway Safety Unit)

              - งานวางแผน (Planning Unit)

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
0 ดาวน์โหลด

'