วิสัยทัศน์ : ขับเคลื่อนองค์กร มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ ในภารกิจ การบำรุงรักษาทางหลวงอย่างต่อเนื่อง
title
แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
lopburi2 (Lamnarai) Highways District
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ลงวันที่ 09/06/2563

หน้าที่และความรับผิดชอบตามกฏกระทรวงคมนาคมแบ่งส่วนราชการ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (Administration) 

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

  • รับผิดชอบงานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและสัญญา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานด้านการประชาสัมพันธ์ หน่วยต้นไม้และสวน และการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่
  • รวบรวม ติดตาม จัดทำรายงานและให้ข้อมูลต่างๆ
  • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (Administration)  แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) ได้แบ่งการบริหารภายในออกเป็น 4 งานประกอบด้วย

           - งานสารสนเทศ (Information Unit)

           - งานพัสดุและสัญญา (Procurement and Contract Unit)

           - งานการเงินและบัญชี (Finance and Accounting Unit)

           - งานสารบรรณ (Correspondence Unit)

 ควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยงานในฝ่ายบริหารงานทั่วไป

           - งานสารบรรณ

                   - ตรวจสอบ/ตรวจทานงานเอกสารต่างๆ ก่อนนำเสนอ

                   - งานเอกสารทั้งภายในและภายนอกต่างๆ ที่จะส่งไปยังหน่วยงานในสังกัดเพื่อดำเนินการตามข้อสั่งการ

                   - ควบคุมการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวให้เป็นไปตามระเบียบของการปฏิบัติงาน

                   - พิจารณานำเสนอบำเหน็จความชอบประจำปีต่อผู้บริหาร

                   - ควบคุมติดตามรายงานต่างๆ ตามรอบของการรายงานให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้

           - งานพัสดุและสัญญา

                   - ควบคุม/ตรวจสอบวางแผนการปฏิบัติงานในการจัดหาวัสดุให้สอดคล้องกับแผนปฎิบัติงาน กำหนดความต้องการพัสดุที่จะใช้ในหน่วยงาน ตลอดจนงบประมาณวงเงินค่าพัสดุประจำปีเพื่อเสนอผู้บริหารในการขอรับงบประมาณ

                   - ควบคุม/ตรวจสอบการจัดซื้อ/จัดจ้าง การหาตัวผู้รับจ้างให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ

                   - ควบคุม/ตรวจสอบการเบิกจ่ายและการจัดทำบัญชีพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ

                   - ควบคุม/ตรวจสอบการร่างสัญญาและเอกสารที่เกี่ยวข้องในการจัดทำสัญญาให้ถูกต้องตามระเบียบของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

                   - ควบคุมการรายงานผลงานประจำงวดต่างๆ ของงานพัสดุและสัญญา

                   - ควบคุมการคืนหลักประกันสัญญาเมื่อครบกำหนดเวลา

           - งานการเงินและบัญชี

                   - ควบคุม/ตรวจสอบงบประมาณของหน่วยงานอาทิเช่น การขอจัดสรรเงินประจำงวด การจัดทำทะเบียนทางการเงิน รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ และการผูกพันงบประมาณ

                   - ควบคุม/ตรวจสอบใบสำคัญจ่ายเงินให้ถูกต้องและครบถ้วน

                   - ควบคุม/ตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณทุกประเภท ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ

                   - ควบคุมการจัดทำรายงานค่าใช้จ่ายจริงตามรหัสงานแยกประเภทเงินงบประมาณ

                   - กำหนดแผนการปฏิบัติงานบริหารด้านดำเนินงาน

           - งานสารสนเทศ

                   - ควบคุมการจัดทำรายงานบัญชีวัตถุในทาง บัญชีทรัพย์สินในเขตทางหลวง บัญชีทรัพย์สินนอกเขตทาง บัญชีที่ดินสงวนนอกเขตทาง การจัดทำข้อมูลประจำงวดของงานสารสนเทศตามรอบในการรายงาน

                   - ควบคุมการปฏิบัติงานในระบบงานของสำนักบริหารบำรุงทาง สำนักอำนวยความปลอดภัย สำนักแผน และหน่วยงานอื่นที่ได้กำหนดให้ปฏิบัติ

                   - ควบคุมการจัดทำรายงานทางสถิติต่างๆ เช่น บัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทาง บัญชีสภาพทางปัจจุบัน บัญชีอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ฯลฯ

                   - ควบคุม/ตรวจสอบการดำเนินงานด้านที่ดินสงวนนอกเขตทาง

                   - ควบคุม/ตรวจสอบการรายงานอุบัติเหตุบนทางหลวงก่อนเสนอผู้บริหาร


'