วิสัยทัศน์ : ขับเคลื่อนองค์กร มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ ในภารกิจ การบำรุงรักษาทางหลวงอย่างต่อเนื่อง
title
แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
lopburi2 (Lamnarai) Highways District
ข่าวสารทางหลวง

 

 

 

27 ก.พ.
title
โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงงานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร ทล.2089

ด้วยแขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) กรมทางหลวง ได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2567 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 2089 ตอน น้ำตกวังก้านเหลือง - ลำนารายณ์ กม.67+500 - กม.68+500 ระยะทาง 1.000 กม. โดยจะทำการขยายช่องจราจรจาก 2 ช่้องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร และทำการก่อสร้างเกาะกลางถนนพร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง/อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับประมาณจราจรที่เพิ่มมากขึ้น และเพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ และประชาชนทั่วไปผู้ใช้ทางหลวงได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร รายละเอียดวัตถุประสงค์ และรูปแบบการก่อสร้างรวมถึงขั้นตอนการดำเนินงาน และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ นำไปเป็นแนวทางพิจารณาประกอบการดำเนินงานในโครงการก่อสร้างให้เกิดความเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่จึงได้จัดให้มีการประชุมขึ้นในครั้งนี้ แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) กรมทางหลวง จึงเรียนเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมประชุมรับฟังการบรรยายพร้อมแสดงความคิดเห็น และร่วมแลกเปลี่ยนนข้อมูลข่าวสารต่าง ในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น - 12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะนาว ตำบลท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

วีดีทัศน์
title