f
title
แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
lopburi2 (Lamnarai) Highways District
วิสัยทัศน์ : ขับเคลื่อนองค์กร มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ ในภารกิจ การบำรุงรักษาทางหลวงอย่างต่อเนื่อง
 
ข่าวสารทางหลวง
title
โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2243 ตอน สี่แยกบัวชุม-โป่งเกตุ

รายละเอียดโครงการ ด้วยกรมทางหลวงโดยแขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) ได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณปี 2566 เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงทางหลวงหมายเลข 2243 ตอน สี่แยกบัวชุม-โป่งเกตุ ระหว่าง กม.18+740-กม.21+700 ระยะทาง 2.960 กม. วงเงินงบประมาณ 20,000,000 บาท ความจำเป็นของโครงการ เนื่องจากถนนสายนี้ได้ก่อสร้างมานาน และได้รับการบำรุงรักษาครั้งล่าสุดเมื่อปี 2538 ขณะนี้ได้เกิดการชำรุดเสียหายเป็นบางแห่ง อีกทั้งยังไม่รองรับปริมาณที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีทำให้ประชาชนผู้ใช้ทางหลวงไม่ได้รับความสะดวกสัญจร กรมทางหลวงจึงเห็นสมควรให้ดำเนินการปรับปรุงทางหลวงให้มีสภาพดียิ่งขึ้น วัตถุประสงค์ของโครงการ 1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจราจร 2.เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว 3.เพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวง พื้นที่ดำเนินการ ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) ได้ดำเนินการจัดให้มีการประชุมโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชนในวันที่ 21 กรกฏาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมหมู่บ้านหมู่ที่ 9 ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ความสำคัญของโครงการ 1.ประชาชนผู้ใช้ทางหลวงได้รับความสะดวก ปลอดภัย รวดเร็วในการสัญจร 2.เพื่อปฏิบัติตามนโยบายของกรมทางหลวงในการเพิ่มขึดความสามารถทางด้านโลจิสติกส์ 3.เพิ่มประสิทธิภาพด้านการจราจรให้สอดคล้องกับปริมาณรถที่เพิ่มขึ้น
title
โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทล.205 ตอน คลองห้วยไผ่-เทศบาลลำนารายณ์

รายละเอียดโครงการ ด้วยกรมทางหลวงโดยแขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) มีโครงการที่จะได้รับในปีงบประมาณ 2566 เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวง กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงในทางหลวงหมายเลข 205 (ถนนสุรนารายณ์) ตอน คลองห้วยไผ่-เทศบาลลำนารายณ์ ระหว่าง กม.68+572-กม.71+072 ระยะทางดำเนินการ 2.500 กิโลเมตร วงเงินงบประมาณ 50,000,000 บาท ความจำเป็นของโครงการ เนื่องจากถนนสายดังกล่าวได้ก่อสร้างมานานแล้วซึ่งแขวงฯ ได้ดำเนินการบำรุงรักษาครั้งสุดท้ายเมื่อปี 2538 ขณะนี้ได้เกิดการชำรุดเสียหายเป็นบางแห่ง อีกทั้งยังไม่สามารถรองรับปริมาณจราจรที่มากขึ้นในปัจจุบัน และกรมทางหลวงเห็นว่าสมควรได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยมากขึ้นเพื่อรองรับการสัญจรของประชาชนให้ได้รับความสะดวกปลอดภัย วัตถุประสงค์ของโครงการ 1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจราจร 2.เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว 3.เพื่ออำนวยความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้ทางหลวง ความสำคัญของโครงการ 1.ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการสัญจร 2.ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในระดับหนึ่ง 3.เพิ่มประสิทธิภาพด้านการจราจรให้สอดคล้องกับปริมาณรถที่มากขึ้นในปัจจุบัน พื้นที่เป้าหมายในพืนที่ ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) ได้ให้จัดมีการประชุมโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชนในวันที่ 20 กรกฏาคม 2565 ณ บริเวณสำนักงานหมวดทางหลวงลำนารายณ์ ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
title
โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทล.205 ตอน ม่วงค่อม-คลองห้วยไผ่-เทศบาลลำนารายณ์

ด้วยแขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) มีโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพในปีงบประมาณ 2566 ทางหลวงหมายเลข 205 (ถนนสุรนารายณ์) ตอน ม่วงค่อม-คลองห้วยไผ่-เทศบาลลำนารายณ์ ระหว่าง กม.57+283-กม.59+080 ระยะทาง 1.797 กิโลเมตร งบประมาณดำเนินการ 40,000,000 บาท ความเป็นมาของโครงการ เนื่องจากถนนในสายทางดังกล่าวข้างต้นได้ก่อสร้างมานานแล้วและแขวงฯ ได้ทำการบำรุงรักษาครั้งล่าสุดเมื่อปี 2538 มีลักษณะเป็นแหล่งชุมชนมีประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ในปัจจุบันมีปริมาณการจราจรค่อนข้างสูงกรมทางหลวงเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ สังคม การท่องเที่ยว อีกทั้งเป็นการอำนวยความสะดวกในการสัญจรบนทางหลวงของประชาชนผู้ใช้ทางหลวงให้ได้รับความสะดวกปลอดภัย วัตถุประสงค์ของโครงการ 1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจราจรให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง 2.เพื่อนำผลสรุปจากการประชุมโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชนให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย 3.เพื่อตอบสนองนโยบายของกรมทางหลวงด้านวิศวกรรมงานทางให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ความสำคัญของโครงการ 1.มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการสัญจรบนทางหลวง 2.เพิ่มประสิทธิภาพด้านการจราจรให้สามารถลดการเกิดอุบัติเหตุได้ในระดับหนึ่ง พื้นที่เป้าหมาย ต.ชัยบาดาล อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี โดยแขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) ได้ดำเนินการจัดให้มีการประชุมโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชน ในวันที่ 19 กรกฏาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ วัดถนนโค้ง ต.ชัยบาดาล อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี