วิสัยทัศน์ : ขับเคลื่อนองค์กร มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ ในภารกิจ การบำรุงรักษาทางหลวงอย่างต่อเนื่อง
title
แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
lopburi2 (Lamnarai) Highways District
หน้าที่ความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
ลงวันที่ 13/02/2562

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของแขวงทางหลวง

1. มีหน้าที่กำกับ ดูแล ตรวจตราและควบคุมทางหลวง/งานทาง

2. มีหน้าที่ดูแล รักษา ขยาย และสงวนเขตทางหลวง

3. มีหน้าที่กำหนดแนวทาง และการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้าง หรือขยายทางหลวง

 

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง

- วางแผนเกี่ยวกับงานบำรุงรักษาทางหลวง งานอำนวยความปลอดภัยทางหลวง และงานก่อสร้างโครงการขนาดเล็ก

- สำรวจ ตรวจสอบและจัดทำแผนและข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งวัสดุงานทางและสภาพสายทางเบื้องต้น

- ดำเนินการเกี่ยวกับงานบำรุงรักษาทางหลวง งานอำนวยความปลอดภัยทางหลวง และงานก่อสร้างโครงการขนาดเล็ก

- บำรุงรักษาเพื่อป้องกันเสีย ปรับแต่ง ซ่อมเบาเครื่องจักรยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับงานก่อสร้างและงานบำรุงรักษาทางหลวงที่อยู่ในความรับผิดชอบ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ที่มีโครงการก่อสร้าง บูรณะและบำรุงรักษาทางหลวง

- ตรวตรา ดูแล และบังคับใช้กฏหมายพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2549 ตามที่ได้รับมอบหมาย

- ดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตตามกฏหมาย ว่าด้วยทางหลวงตามที่ได้รับมอบหมาย

- ดำเนินการเกี่ยวกับด่านชั่งน้ำหนักยานพาหนะเคลื่อนที่

- สนับสนุนและปฏิบัติงานร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานอื่นๆ

- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวง (ฝ่ายปฏิบัติการ)

- วางแผนและดำเนินการควบคุมการปฏิบัติงานบำรุง รักษาทาง เพื่อให้ทางอยู่ในสภาพเรียบร้อย สะดวก ปลอดภัย ต่อการจราจร

- วางแผนและควบคุมการใช้เครื่องจักร ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ในงานทางให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสม

- ควบคุมงานก่อสร้าง งานบำรุงรักษาทาง และงานอำนวยความปลอดภัยให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา มาตรฐานและข้อกำหนด

- ตรวจตรา ดูแล บังคับใช้กฏหมายว่าด้วยทางหลวง และดำเนินการชั่งน้ำหนักยานพาหนะ

- ดำเนินการเกี่ยวกับการอำนวยความปลอดภัยในเขตทางหลวง

- ควบคุม ดูแลเขตทางหลวง ระวังชี้แนวเขตทางหลวง ที่ดินสงวนนอกเขตทางในพื้นที่ รวมทั้งการป้องกันการรุกล้ำเขตทางและที่ดินสงวนนอกเขตทาง

- ตรวจตรา ควบคุม ดูแลและดำเนินการให้เป็นไปตามกฏหมายว่าด้วยทางหลวงตามที่ได้รับมอบหมาย

- ตรวจสอบ และควบคุมการขออนุญาตดำเนินการใดๆ ในเขตทางหลวง

- รายงานผลการปฏิบัติงานและสถิติต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนการรายงาน้ำท่วม อุบัติเหตุและเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นบนทางหลวง

- ดำเนินการโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย

- บูรณาการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

- เร่งรัด ติดตาม แก้ไขปัญหาและรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับทราบ

- เสนอความเห็น รายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินการใดๆ ในเขตทางหลวงไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวง (ฝ่ายวิศวกรรม)

- มีหน้าที่ช่วยบริหารงาน ควบคุมกำกับ ติดตามแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของงานวางแผน งานอำนวยความปลอดภัย งานปรับซ่อม และงานไฟฟ้า

- จัดทำแผนยุทธศาสตร์ และบูรณาการแผนต่างๆ ของแขวงทางหลวง

- ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เพื่อวางแผนและจัดลำดับความสำคัญในการพัฒนาทางหลวง งานบำรุงรักษาทางหลวง งานอำนวยความปลอดภัย และงานโครงการก่อสร้าง

- ตรวจสอบและจัดทำแผนงานบำรุงปกติ แผนเครื่องจักรยานพาหนะ

- เร่งรัด ติดตาม ประเมินผล รายงานความก้าวหน้าของโครงการให้เป็นไปตามแผน และเพื่อปรับปรุงการวางแผน รวมทั้งเสนอข้อแก้ไขปัญหาต่างๆ

- จัดทำข้อมูลแหล่งวัสดุงานทาง และสภาพสายทางเบื้องต้น

- ดำเนินการด้านงานอำนวยความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟสัญญาณจราจร ไฟฟ้าแสงสว่าง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในอาคารสำนักงาน อาคารที่พักอาศัย

- ดำเนินการด้านงานอำนวยความปลอดภัยเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายและเครื่องหมายจราจรตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

- ควบคุม ดูแล บำรุงรักษา ป้าย เครื่องหมายจราจรและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยอื่นๆ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน บ้านพัก และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

- ปรับปรุงดูแลงานภูมิทัศน์ในพื้นที่รับผิดชอบของแขวงทางหลวง

- ดำเนินการด้านการบริหารใช้เครื่องจักร รวมท้ังการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล ให้สอดคล้องกับภารกิจของแขวงทางหลวง

- ให้การสนับสนุนภารกิจของหมวดทางหลวง

รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวง (ฝ่ายบริหาร)

- ควบคุมกำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของงานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและสัญญา งานสารสนเทศ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่

- รวบรวม ติดตาม จัดทำรายงานและข้อมูลต่างๆ

- ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานการดำเนินการของแขวงทางหลวง

- ประสานกับหน่วยงานที่แกี่ยวข้อง

หัวหน้าหมวดทางหลวง

- ดำเนินการปฏิบัติงานบำรุงปกติ และงานรักษาสภาพทาง

- ตรวจสอบแนวเขตทางหลวง

- ควบคุมดูแลการรุกล้ำเขตทางหลวง

- ควบคุมดูแลการรุกล้ำที่ดินสงวนนอกเขตทาง

- ตรวจสอบการขออนุญาตดำเนินการใดๆ ในเขตทางหลวง

 


'