วิสัยทัศน์ : ขับเคลื่อนองค์กร มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ ในภารกิจ การบำรุงรักษาทางหลวงอย่างต่อเนื่อง
title
แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
lopburi2 (Lamnarai) Highways District
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ลงวันที่ 13/02/2562

หน้าที่ความรับผิดชอบตามกฏกระทรวงคมนาคม แบ่งส่วนราชการ

แขวงทางหลวง

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของแขวงทางหลวง

  • วางแผนเกี่ยวกับงานบำรุงรักษาทางหลวง งานอำนวยความปลอดภัยทางหลวง และงานก่อสร้างโครงการขนาดเล็ก
  • สำรวจ ตรวจสอบและจัดทำแผนและข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งวัสดุงานทางและสภาพสายทางเบื้องต้น
  • ดำเนินการเกี่ยวกับงานบำรุงรักษาทางหลวง งานอำนวยความปลอดภัยทางหลวง และงานก่อสร้างโครงการขนาดเล็ก
  • บำรุงรักษาเพื่อรักษาป้องกันเสีย ปรับแต่ง ซ่อมแซมเครื่องจักรยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับงานก่อสร้างและบำรุงรักษาทางหลวงที่อยู่ในความรับผิดชอบ
  • ดำเนินการเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ที่มีโครงการก่อสร้างบูรณะ และบำรุงรักษาทางหลวง
  • ตรวจตรา ดูแล และบังคับใช้กฏหมายตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
  • ดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตตามกฏหมายทางหลวงตามที่ได้รับมอบหมาย
  • ดำเนินการเกี่ยวกับด่านชั่งน้ำหนักยานพาหนะเคลื่อนที่
  • สนับสนุนและปฏิบัติงานร่วมกับจังหวัด และหน่วยงานอื่น
  • ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนันสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

 


'