วิสัยทัศน์ : ขับเคลื่อนองค์กร มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ ในภารกิจ การบำรุงรักษาทางหลวงอย่างต่อเนื่อง
title
แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
lopburi2 (Lamnarai) Highways District
ฝ่ายปฏิบัติการ
ลงวันที่ 04/01/2567

หน้าที่ความรับผิดชอบตามกฏกระทรวงคมนาคมแบ่งส่วนราชการ

ฝ่ายปฏิบัติการ

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

 • วางแผนและดำเนินการควบคุมการปฏิบัติงานบำรุงรักษาทาง เพื่อให้ทางอยู่ในสภาพเรียบร้อย สะดวก ปลอดภัยต่อการจราจร
 • วางแผนและควบคุมการใช้เครื่องจักร ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ให้งานทางมีประสิทธิภาพและความเหมาะสม
 • ควบคุมงานก่อสร้าง งานบำรุงรักษาทาง และงานอำนวยความปลอดภัยให้เป็นไปตามสัญญา มาตรฐานและข้อกำหนดเงื่อน
 • ตรวจตรา ดูแล บังคับใช้กฏหมายตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
 • ดำเนินการเกี่ยวกับด่านชั่งน้ำหนักยานพาหนะเคลื่อนที่
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการอำนวยความปลอดภัยในเขตทางหลวง
 • ควบคุม ดูแลเขตทางหลวง ระวังชี้แนวเขตทางหลวง ที่ดินสงวนนอกเขตทางในพื้นที่ รวมทั้งป้องกันการรุกล้ำเขตทางหลวง
 • ตรวจตรา ควบคุมและดำเนินการให้เป็นไปตามกฏหมายว่าด้วยทางหลวงตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ตรวจสอบและควบคุมการขออนุญาตดำเนินการใดๆ ในเขตทางหลวง
 • รายงานผลการปฏิบัติงาน และสถิติต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนการรายงานน้ำท่วม อุบัติเหตุและเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นบนทางหลวง
 • ดำเนินการโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย
 • บูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
 • เร่งรัด ติดตาม แก้ไขปัญหาและรายงานผลการปฏิบัติงาน
 • เสนอความเห็นรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินการใดๆ ในเขตทางหลวงไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ฝ่ายปฏิบัติการ (Operations) แบ่งการบริหารภายในออกเป็น 6 หน่วยงานประกอบด้วย

 • หมวดทางหลวงท่าหลวง
 • หมวดทางหลวงลำนารายณ์
 • หมวดทางหลวงลำพญาไม้
 • หมวดทางหลวงบัวชุม
 • หมวดทางหลวงโคกเจริญ
 • หมวดทางหลวงหนองย่างเสือ

'