วิสัยทัศน์ : ขับเคลื่อนองค์กร มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ ในภารกิจ การบำรุงรักษาทางหลวงอย่างต่อเนื่อง
title
แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
lopburi2 (Lamnarai) Highways District
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ค่านิยม วัฒนธรรมและหน้าที่รับผิดชอบ
ลงวันที่ 12/02/2562

วิสัยทัศน์ (vision)

ขับเคลื่อนองค์กร  มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์

ในภารกิจ  การบำรุงรักษาทางอย่างต่อเนื่อง

 

พันธกิจ (Mission)

- บำรุงรักษาและยกระดับคุณภาพทางหลวงเพื่อพร้อมให้บริการ และสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้ทาง

- ควบคุม กำกับ ดูแลพื้นที่เขตทางอย่างมีระเบียบเรียบร้อยสวยงาม โดยการบังคับใช้กฏหมายและข้อกำหนดต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

- สร้างเสริมและพัฒนาเพิ่มพูนศักยภาพขององค์กรและบุคลากรเพื่อพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ ตามแผนยุทธศาสตร์ของกรมทางหลวง

- บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่อตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์ภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ค่านิยม (LOBBURI2)

L : Leader (ผู้นำ) หมายถึง การเป็นหน่วยงานด้านการบำรุงรักษาทางหลวงในระดับแนวหน้า

P : Permanent (ยั่งยืน) หมายถึง คงความเป็นหน่วยงานที่มีเสถียรภาพมั่นคง และถาวรสืบไป

B : Brisk (คล่องตัว) หมายถึง การปฏิบัติภารกิจ ดำเนินการด้วยความรวดเร็ว คล่องตัว

U : Unity (เอกภาพ) หมายถึง การร่วมมือกันดำเนินภารกิจ และบริหารจัดการภายในเป็นหนึ่งเดียวกัน และคงไว้ซึ่งความสามัคคี

R : Reliable (เชื่อถือได้) หมายถึง ภารกิจที่หน่วยงานดำเนินการเป็นไปตามกฏระเบียบ รูปแบบ และมาตรฐานที่ถูกต้องเชื่อถือได้

I : Ideal (อุดมคติ) หมายถึง มีแนวคิดและเป้าหมายอันดีเลิศ ร่วมกันในการปฏิบัติภารกิจให้สัมฤทธิ์ผล

2 : X (Lopburi2) หมายถึง ทุกความหมายที่กล่าวมา จะมีคุณค่ามากเป็นกำลังที่ 2 ได้ต่อไป

 

วัฒนธรรม (Culture) " ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมนำองค์กร มุ่่งสู่ความสำเร็จ "

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibilities)

คำนึงถึงผู้ใช้ทางหลวงและสังคมโดยรวม โดยให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกรมทางหลวงที่กล่าวไว้ว่า

" ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ"


'