f
title
แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
lopburi2 (Lamnarai) Highways District
วิสัยทัศน์ : ขับเคลื่อนองค์กร มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ ในภารกิจ การบำรุงรักษาทางหลวงอย่างต่อเนื่อง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบแขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนรายณ์) ปริมาณ 1 แห่ง 08/10/2563 ลบ.2/eb/4/2564 ลว.8 ต.ค. 63 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
2 งานจ้างเหมาทำการซ่อมสะพานและโครงสร้าง ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนควบคุม 0301 ตอนแยกมะนาวหวาน - ม่วงค่อม ที่กม.26+191.74(LT),กม.36+258.69(LT),กม.49+534.85(RT). ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/10/2563 ลบ.2/eb/3/2564 ลว.8 ต.ค. 63 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
3 งานจ้างเหมาทำการซ่อมสะพานและโครงสร้าง ทางหลวงหมายเลข 2273 ตอนควบคุม 0200 ตอนเขาแดง - สวนมะเดื่อ ที่กม.14+481,กม.27+640,กม.28+277 ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/10/2563 ลบ.2/eb/2/2564 ลว.8 ต.ค. 63 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
4 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบแขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนรายณ์) ปริมาณ 1 แห่ง 07/10/2563 ลบ.2/eb/1/2564 ลว.7 ต.ค. 63 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
5 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮออล์ 91 จำนวน 1,300 ลิตร 01/09/2563 435/35/63/292 ลงวันที่ 1 กันยายน 2563 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
6 ซื้อยางแอสฟัลท์ จำนวน 2 รายการ 31/08/2563 435/60/63/291 ลงวันที่ 31 ส.ค. 63 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
7 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๕๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน ถนนโค้ง - หนองน้ำใส ระหว่าง กม.๕+๔๐๕ - กม.๖+๔๒๐ ปริมาณงาน ๒๖,๕๕๕ ตร.ม. 20/04/2563 ลบ.2/(สร.)/23/2563 ลว.18 พฤษาคม 2563 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
8 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงลำนารายณ์ ปริมาณงาน ๑ หลัง 17/04/2563 ลบ.2/(สร.)/22/2563 ลว.12 พฤษภาคม 2563 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
9 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงลำนารายณ์ ปริมาณงาน ๑ หลัง 03/04/2563 ลบ.2/eb/18/2563 ลว.3 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
10 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๗๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หนองยายโต๊ะ - แยกท่ามะนาว ระหว่าง กม.๑+๕๐๐ - กม.๓+๑๘๐ RT. (บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านหนองยายโต๊ะ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๔๙ ต้น) 31/03/2563 ลบ.2/(สป.)/6/2563 ลว.17 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
11 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน ม่วงค่อม - คลองกระจัง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๕๙+๕๐๐ - กม.๖๒+๔๐๐ (ร่องกลางขาล่อง) เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑,๗๐๔ เมตร) 30/03/2563 ลบ.2/(สร.)/18/2563 ลว.28 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
12 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน แยกมะนาวหวาน - ม่วงค่อม ตอน ๒ระหว่าง กม.๒๙+๓๐๐ - กม.๓๑+๓๐๐ (ร่องกลางขาล่อง) เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑,๖๐๘ เมตร) 30/03/2563 ลบ.2/(สป.)/12/2563 ลว.24 เม.ย.2563 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
13 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน แยกมะนาวหวาน - ม่วงค่อม ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๙+๑๙๕ - กม.๓๐+๓๑๕ (บริเวณร่องกลางขาขึ้นและขาล่อง) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๖๕ ต้น) 30/03/2563 ลบ.2/(สป.)/3/2563 ลว.17 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
14 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๕๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน ถนนโค้ง - หนองน้ำใส ระหว่าง กม.๕+๔๐๕ – กม.๖+๔๒๐ ปริมาณงาน ๒๖,๕๕๕ ตร.ม. 24/03/2563 ลบ.2/eb/14/2563 ลว.30 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
15 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงการแบ่งทิศทางจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน ม่วงค่อม - คลองห้วยไผ่ ระหว่าง กม.๔๙+๗๑๔ - กม.๕๓+๐๘๑ (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 23/03/2563 ลบ.2/(สป.)/1/2563 ลว.15 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 79 รายการ