f
title
แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
lopburi2 (Lamnarai) Highways District
วิสัยทัศน์ : ขับเคลื่อนองค์กร มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ ในภารกิจ การบำรุงรักษาทางหลวงอย่างต่อเนื่อง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบแขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนรายณ์) ปริมาณ 1 แห่ง 08/10/2563 ลบ.2/eb/4/2564 ลว.8 ต.ค. 63 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
2 งานจ้างเหมาทำการซ่อมสะพานและโครงสร้าง ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนควบคุม 0301 ตอนแยกมะนาวหวาน - ม่วงค่อม ที่กม.26+191.74(LT),กม.36+258.69(LT),กม.49+534.85(RT). ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/10/2563 ลบ.2/eb/3/2564 ลว.8 ต.ค. 63 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
3 งานจ้างเหมาทำการซ่อมสะพานและโครงสร้าง ทางหลวงหมายเลข 2273 ตอนควบคุม 0200 ตอนเขาแดง - สวนมะเดื่อ ที่กม.14+481,กม.27+640,กม.28+277 ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/10/2563 ลบ.2/eb/2/2564 ลว.8 ต.ค. 63 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
4 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๕๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน ถนนโค้ง - หนองน้ำใส ระหว่าง กม.๕+๔๐๕ - กม.๖+๔๒๐ ปริมาณงาน ๒๖,๕๕๕ ตร.ม. 20/04/2563 ลบ.2/(สร.)/23/2563 ลว.18 พฤษาคม 2563 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
5 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๕๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน ถนนโค้ง - หนองน้ำใส ระหว่าง กม.๕+๔๐๕ – กม.๖+๔๒๐ ปริมาณงาน ๒๖,๕๕๕ ตร.ม. 24/03/2563 ลบ.2/eb/14/2563 ลว.30 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
6 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ทางเข้าลำนารายณ์ กม.๐+๓๐๐ - กม.๑+๑๘๒ ปริมาณงาน ๒๐,๐๗๙ ตร.ม. 19/03/2563 ลบ.2/(สร.)/19/2563 ลว.29 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
7 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๓๓๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน สวนมะเดื่อ - แยกท่ามะนาว ระหว่าง กม.๒+๕๒๐ - กม.๔+๗๑๐ ปริมาณงาน ๑๙,๗๑๐ ตร.ม. 19/03/2563 ลบ.2/(สร.)/17/2563 ลว.27 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
8 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๓๒๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ใหม่สามัคคี - นิยมชัย ระหว่าง กม.๖+๔๓๐ - กม.๙+๓๔๐ ปริมาณงาน ๒๖,๔๐๐ ตร.ม. 19/03/2563 ลบ.2/(สร.)/16/2563 ลว.27 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
9 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๓๓๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน สวนมะเดื่อ - แยกท่ามะนาว ระหว่างกม.๑๐+๕๐๐ - กม.๑๒+๕๐๐ ปริมาณงาน ๑๘,๐๐๐.๐๐ ตร.ม. 05/03/2563 ลบ.2/(สร.)/11/2563 ลว.24 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
10 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๔๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน สี่แยกบัวชุม - โป่งเกตุ ระหว่าง กม.๓๖+๒๘๐ - กม.๓๘+๓๘๐ ปริมาณงาน ๑๘,๖๓๐.๐๐ ตร.ม. 05/03/2563 ลบ.2/(สร.)/8/2563 ลว.20 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
11 กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี ๒๕๖๒ ทางหลวงหมายเลข 2260 ตอนควบคุม 0100 ตอน ลำสนธิ – ซับลังกา ระหว่าง กม.24+460 - กม.25+061 ปริมาณงาน 5,619.00 ตร.ม. 01/02/2562 - แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
12 งานจ้างเหมาทำการงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนควบคุม 0302 ตอน ม่วงค่อม-คลองกระจัง ตอน 1 ระหว่าง กม.67+870 - กม.69+000 (ขาขึ้น) ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/12/2561 ลบ.2/(สร.)/22/2562 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
13 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (Asphalt Hot Mix In - Place Recycling) ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนควบคุม 0302 ตอน ม่วงค่อม-คลองกระจัง ตอน 2 ระหว่าง กม.73+600 - กม.76+200 (ขาขึ้น) ปริมาณงาน 1 แห่ง 06/12/2561 ลบ.2/(สร.)/21/2561 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 รายการ