f
title
แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
lopburi2 (Lamnarai) Highways District
วิสัยทัศน์ : ขับเคลื่อนองค์กร มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ ในภารกิจ การบำรุงรักษาทางหลวงอย่างต่อเนื่อง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 15 รายการ 27/03/2566 120,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (HOT MIX รวมค่าขนส่ง ) 21/03/2566 112,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) ซื้อวัสดุจราจรจำนวน 16 รายการ 20/03/2566 15,080.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) วัสดุก่อสร้างจำนวน 3 รายการ 14/03/2566 88,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (HOT MIX รวมค่าขนส่ง ) 14/03/2566 42,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (HOT MIX รวมค่าขนส่ง ) 14/03/2566 180,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (HOT MIX รวมค่าขนส่ง ) 14/03/2566 125,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (HOT MIX รวมค่าขนส่ง ) 14/03/2566 175,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) ซื้อตลับหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 1 รายการ (งานเงินทุน) 13/03/2566 6,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) จ้างเหมาทำการตัดหญ้า (21521) พื้นที่หมวดฯท่าหลวง 09/03/2566 130,910.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) จ้างเหมาทำการถางป่า (21522) พื้นที่หมวดฯท่าหลวง 09/03/2566 70,176.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 2 รายการ 09/03/2566 435,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) ซื้อแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (HOT MIX รวมค่าขนส่ง ) 09/03/2566 150,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) จ้างเหมาทำการตัดหญ้า (21521) พื้นที่หมวดฯลำพญาไม้ 07/03/2566 204,940.40 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) จ้างเหมาทำการถางป่า (21522) พื้นที่หมวดฯลำนารายณ์ 09/03/2566 41,280.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 815 รายการ