วิสัยทัศน์ : ขับเคลื่อนองค์กร มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ ในภารกิจ การบำรุงรักษาทางหลวงอย่างต่อเนื่อง
title
แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
lopburi2 (Lamnarai) Highways District
โครงการก่อสร้างขยายช่องจราจร 4 ช่องจราจร สาย กาฬสินธุ์ – บ.นาไคร้
ลงวันที่ 21/10/2562

โครงการก่อสร้างขยายช่องจราจร 4 ช่องจราจร สายกาฬสินธุ์-บ.นาไคร้ แล้วเสร็จ รองรับเส้นทางระเบียบเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก สำนักก่อสร้างที่ 2 กรมทางหลวง ได้ดำเนินการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 12 สายกาฬสินธุ์-บรรบทางหลวงหมายเลข 12 (บ.นาไคร้) ตอน 2 ส่วนที่ 2 แล้วเสร็จตามแนวโครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion : GMS) ซึ่งทางหลวงสายนี้เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก (East - West Economic Corridor : EWEC) ดำเนินการก่อสร้างระหว่างปี พ.ศ.2559 - พ.ศ.2562 ระหว่าง กม.670 - 705 ระยะทางยาวประมาณ 35.71 กิโลเมตร แนวเส้นทางจะอยู่นอกตัวเมือง บริเวณตอนใต้ตัวเมืองกาฬสินธุ์ โดยเส้นทางจะเลี่ยงเมืองมาทางด้านตะวันออก ผ่าน อ.เมือง อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์, อ.โพธิ์ชัย อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด, อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

ลักษณะการก่อสร้าง

เป็นการก่อสร้างทางแนวใหม่มาตรฐานทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร ผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต รวมงานก่อสร้างสะพาน ช่องจราจรกว้างข้างละ 3.50 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้างข้าง 2.50 เมตร ไหล่ทางด้านในกว้าง 1.20 เมตร คันทางกว้างรวม 11 เมตร แบ่งทิศทางการจราจรด้านเกาะกลางแบบกดเป็นร่องกว้าง 9.00 เมตร รวมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างงบประมาณ 1,446,966,000 บาท

ประโยชน์ที่ได้รับ

เส้นทางสายนี้เป็นเส้นทางแนวใหม่จะช่วยย่นระยะทางจากเดิมได้ไม่น้อยกว่า 20.000 กิโลเมตร อีกทั้งยังเป็นเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ ตะวันออก - ตะวันตก (East - West Economic Corridor: EWEC)

กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้ทาง "ขับรถช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด" ขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของท่านและผู้ร่วมใช้เส้นทาง

 


'